ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Hoe gaan we om met deze voorwaarden?

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. De voorwaarden van Rijschool ACBE zijn daardoor simpel een leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest van deze voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten van Rijschool ACBE, waarbij wij als rijschool de rijlessen, eventueel je theoriecursus verzorgen en je rijexamen aanvragen. En jij de cursist als “de leerling” of “je” wordt omschreven

Wat mag je van Rijschool ACBE verwachten?

 • Dat rijles wordt gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen;
 • Het rijexamen wordt aangevraagd, nadat je ons hebt gemachtigd op de website van het CBR met je DigiD en alle kosten van je rijlespakket zijn betaald.
 • Het herexamen wordt aangevraagd als je minimaal de 8 rijlessen van 50 minuten hebt betaald.
 • Er een verzekering is afgesloten, die minimaal een dekking biedt van EUR 1.3445.450,- tegen aansprakelijkheid van Rijschool ACBE jegens de leerling.

Wat verwachten we van jou?

 • Dat je voor je rijles aanwezig bent op de afgesproken tijd en plaats.
 • Ben je een kwartier te laat dan vervalt het recht op een vervangende rijles.
 • Kan je een rijles niet volgen, geef dat dan zo snel mogelijk aan je rij-instructeur door. Doe je dit 48 uur voor aanvang van de rijles, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat, dan heb je geen recht op een vervangende rijles, ook niet als je ziek bent.
 • Afzeggen van een rijles kan alleen bij je rij-instructeur.
 • Dat je de aanwijzingen van je rij-instructeur tijdens je rijlessen opvolgt.
 • Bij het examen je geldig legitimatiebewijs kan laten zien.
 • Bij het rijexamen in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat.
 • Nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen of het examen deel te nemen.

Betaling rijlespakket

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor de rijopleiding per bank of iDeal te geschieden.
 • Wordt de rijlespakket betaling in 3 termijnen voldaan zal hier voor administratie kosten verrekend worden. 
 • Indien betaling van een rijlespakket met credit card geschiedt, duurt deze rijopleiding maximaal 4 a 6 maanden, tenzij de agenda toelaat.
 • Na ontvangst van de betaling (eerste termijn van) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
 • Rijschool ACBE mag tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs verhogen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Als Rijschool ACBE na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling heeft ontvangen, worden je rijlessen en theoriecursus stopgezet en mag je geen rijexamen doen.
 • Als je in verzuim blijft het openstaande bedrag te betalen, kan Rijschool ACBE je vordering ter incasso uit handen geven. Alle bijkomende kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk zijn dan voor rekening van de leerling.

Rijexamen CBR via Rijschool ACBE

 • De kosten van al je rijlessen, theoriecursus en van het rijexamen moeten betaald zijn voor dat we een rijexamen voor je aanvragen.
 • Als het rijexamen geen doorgang vindt omdat je niet of te laat op het rijexamen verschijnt of je geen geldig legitimatie of theoriecertificaat hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijexamen voor rekening van de leerling. Je kan in dit geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen.
 • Het herexamen is gratis als er voor het herexamen minimaal 8 lessen worden gekocht en je alle lessen van je voorafgaande pakket hebt gereden;
 • Alle rijexamens zijn exclusief CBR faalangst- of BNOR toeslag , op deze Herexamen pakket komt 60 euro extra erbij.
 • Acties en/of kortingen zijn niet van toepassing op de herexamen rijlessen pakket.
 • De geldigheid van het gratis herexamen is tot 1 jaar na de proefrijles en je de machtiging voor het rijexamen bij het CBR voor RIJSCHOOL ACBE niet intrekt;
 • Rijschool ACBE zal op verzoek van de leerling een nieuw rijexamen aanvragen en de kosten voor haar rekening nemen als het examen niet kan doorgaan omdat:
 • Een familielid t/m de de 2e graad van de leerling of de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de dag van het rijexamen zelf;
 • Er geen leswagen tijdens het rijexamen aanwezig kan zijn;
 • De leswagen door het CBR wordt afgekeurd.

Ontbinden les overeenkomst Rijschool ACBE

 • De lesovereenkomst ( rijlespakket ) die je hebt ondertekend ( gekocht ) wordt door Rijschool ACBE als bindend ervaren, tenzij je binnen 14 dagen na ondertekening per brief of e-mail ontbindt.
 • De lesovereenkomst ( rijlespakket ) kan door zowel de leerling als Rijschool ACBE worden ontbonden met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Bij vooruitbetaling van je lesgeld, zal Rijschool ACBE het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen, theoriecursus en het door haar aan het CBR betaalde examengeld terugbetalen mits het onder 1 jaar van betaling valt ,bent u meer dan 1 jaar niet meer gaan lessen bij Rijschool ACBE dan verval al uw rechten van restanten terug betaling.
 • De genoten lessen wordt verrekend van de huidige lesprijs van € 52.75 en komt de actie rijlespakket prijs te vervallen binnen het aankoop datum jaar van 1 jaar. 
 • Rijschool ACBE kan de overeenkomst ook ontbinden als er om zodanige dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal Rijschool ACBE niet genoten lesgelden terugbetalen.
 • Het rijlespakket blijft bindend als de praktijkexamen vast staat op naam en datum bij het CBR, de afgesproken rijlespakket uren moeten op gereden worden voordat de praktijkexamen van start gaat, mits er een medische aandoening 

Vrijwaring

 • Rijschool ACBE vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en enkele verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. ( niet van te hard rijden of door Rood licht rijden ) Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
 • Als je als leerling een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool ACBE volledig voor de gevolgen hiervan. De leerling zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.

Overtreding verkeer boeten

 * De cursisten en de rij-instructeur van Rijschool ACBE zijn samen verantwoordelijk van bepaalde overtredingen en zal bij overtreding ieder 50%       schuldig zijn.

* De overtredingen gaan in voor te hard rijden en door rood licht rijden ,samen zullen zij het boeten bedrag ieder 50% schuldig zijn en met de betaling   over eens komen.